سنسور توقف پلاستیکی(با آهنربا)

قیمت براساس نقش 245,000 تومان incl.VAT

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد 5 -10 15 -30 35 -50
قیمت 232,750 تومان 222,950 تومان 213,150 تومان