• در بسته های 10 عددی
  • کارتن های 40 عددی
  • کارتنهای 36 عددی
  • کارتن 48 عددی
  • در 5 مدل
  • 8 − 1 =