سنسور توقف فلزی شهاب(با آهنربا)

قیمت براساس نقش 280,000 تومان incl.VAT

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد 5 -10 15 -30 35 -50
قیمت 252,000 تومان 246,400 تومان 240,800 تومان