سنسور توقف فلزی شهاب (بدون آهنربا)

62,500 تومان

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد2 -45 -1415 -2930 -50
قیمت60,000 تومان56,000 تومان54,000 تومان47,500 تومان