سنسور توقف فلزی شهاب (بدون آهنربا)

قیمت براساس نقش 150,000 تومان incl.VAT

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد 5 -10 15 -30 35 -50
قیمت 139,500 تومان 132,000 تومان 129,000 تومان